Dopis premiérovi Babišovi z 23.7.2020

23.07.2020 00:00

 

 

 

                                                                                                      Ing.Andrej Babiš

                                                                                                      předseda vlády

                                                                                                      Úřad vlády ČR
                                                                                                      nábřeží Edvarda Beneše 4,
                                                                                                      118 01 Praha 1

 

                                                                                                      

                                                                                                                                              V Praze 23.7.2020  

                  

 

Vážený pane, předsedo vlády,

 

na základě naší schůzky z 16.7.2020 u Vás na Úřadě vlády Vám posílám naše návrhy na zaškolení profesionálních řidičů u dopravních firem po absolvování rekvalifikaci na profesionálního řidiče v silniční nákladní a osobní dopravě a na zvýšení prestiže profesionálních řidičů .

 

V současné době obor silniční dopravy trpí nedostatkem profesionálních řidičů.Podle odborníků v dopravních firmách i příbuzných oborech  chybí více jak 20 tisíc řidičů.Příčinou toho stavu je mj. i to, že neexistuje systémová výchovy nových řidičů v tomto oboru dopravy, dále většinou nízká základní mzda, nepravidelná pracovní doba, odloučenost od rodiny, nízká prestiž tohoto povolání atd.

 

Další překážkou  pro mladého člověka je i vysoká cena za získání řidičského průkazu třídy C nebo D včetně profesního průkazu (cca 50 tis. Kč) v autoškolách. Existuje sice možnost, požádat si  o získání příspěvku na Úřadu práce, ale ne vždy je tento příspěvek schválen.

 

Zásadní problém však nastává, když takto "rekvalifikovaný", již profesionální řidič  nastoupí do dopravní firmy.   Z našeho pohledu je skutečně nereálné, aby řidič, který má zkušenost pouze z autoškoly se ihned začlenil do praktického  provozu např. kamionové dopravy.

Proto by bylo vhodné, aby dopravní firmy získaly možnost tzv. zaškolit tyto nové profesionální řidiče na práci  např. v mezinárodní kamionové dopravě nebo v osobní dopravě (linkové, zájezdové).

 

 

Doporučujeme, aby tento proces byl prováděn v dopravních firmách, které prokáží    možnosti odborné i technické. Navrhujeme, aby takovýto „rekvalifikant“   by byl přijat do  pracovního poměru ,  který  by měl  podle našeho názoru trvat 4-6 měsíců. Podílet by se na  něm měli kvalifikovaní firemní  odborníci s bohatou zkušeností , kteří zajistí, že  nezkušený  profesionální řidič získá znalosti z nutné  legislativy, provozu,  seznámí se s nejnovější  technologií telematiky a zejména  s důležitou praxí v řízení  nákladního vozidla nebo autobusu.

 

 Předpokladem je  však získání , na toto zaškolování, finanční dotace od státu. V případě  potřeby, jsme schopni propočítat náklady na rekvalifikaci jednoho profesionálního řidiče a  nastavit kritéria úspěšnosti celého procesu zaškolení ..

Navrhujeme proto vytvořit pro realizaci tohoto záměru pracovní skupinu se zástupců Úřadu  práce, autoškol a autodopravců, pod záštitou MPSV nebo MD.

Domníváme se, že toto řešení by završilo úspěšnost  celkové rekvalifikace, která může  zčásti nahradit komplexní výchovu profesionálních řidičů a bude mít i zásadní vliv na  bezpečnost silničního provozu.

 

 V této souvislosti, je podle našeho názoru , vhodné  zmínit se i o zvýšení atraktivnosti  a prestiži profesionálního řidiče, jak bylo při jednání s Vámi zdůrazněno. Ve společnosti je tento řidič považován za člověka, který většinou svým vozidlem, zejména kamionem nebo autobusem způsobuje ostatním motoristům jen "potíže". Málokdo si však uvědomuje, že zásobování v našich obchodech nebo přepravu lidí do práce zajišťují právě tito řidiči, rovněž tak i export našeho zboží a výrobků.

 

Jejich práce je velmi náročná a svoji nezastupitelnost, nezbytnost a vysokou společenskou užitečnost  prokázali i v koronakrizi, když především řidiči MKD dopravovali zboží i z velmi ohrožených zemí (Itálie,Španělsko, Francie atd.) a to i při absenci ochranných pomůcek. Můžeme říci, že  se  tím zařadili do první line mezi zdravotníky i další profese, které čelily covidu-19, což doposud nebylo plně doceněno .

 

Proto si myslíme, že by bylo vhodné jejich práci popularizovat, ukázat nejen dopravní veřejnosti, ale i celé společnosti, co znamená být profesionálním řidičem. Možná by to pomohlo  zvýšit zájem i o tuto profesi.

 

 

 

 Doporučujeme proto natočit např. videa nebo spoty o tomto povolání , obsah by mohl   být následující :

 

 *Řidič autobusu - zajišťuje každodenně odvoz lidí do práce, na dovolenou, dětí do  školy,starších lidí k   lékaři atd.:

        - ukázat na jeho pracovní den,

        - na problematiku s cestujícími ,

        - na dopravní situaci - na netoleranci  ostatních motoristů,

        - na jeho nadměrné zatížení , životosprávu,

        - závěrem propagovat tuto profesi a zvýšit celospolečenskou prestiž   

          (důležitost  pro  cestující).

 

 Profese řidiče autobusu je obtížná a stresující.Toto vnímání pracovní reality je syceno kvalitou silničního provozu, komunikací s cestujícími, starostí o provoz a technický stav autobusu. A v neposlední řadě také velkou potřebou přizpůsobivosti: jízdnímu řádu, vývoji událostí, komunikací s dispečery tak, aby byl zajištěn plynulý provoz služby.

 

*Řidič kamionu (nákladního  vozidla) - zajišťuje téměř nepřetržitě (přepravy just in time)  zavážení zboží do obchodů všech druhů od potravin až po další spotřební zboží ; export výrobků atd. :

         - ukázat na jeho pracovní den,

         - zdůraznit obtížné podmínky samotného řidiče v kabině při dlouhých    

            cestách v ČR i v  zahraničí,

         - velké zatížení  řidiče při dopravě zboží na komunikacích v ČR i v zahraničí   

            v  důsledku přetížení komunikací vozidly i komplikací v jednotlivých     

            státech,

         - odloučení od rodiny - velká psychická zátěž , životospráva,

         - jazyková bariéra,

         - předsudky ostatních motoristů o řidičích kamionů ( dobří-špatní ?),

         - závěrem propagovat tuto profesi , zvýšit celospolečenskou prestiž a  

           atraktivnost povolání (možnost zvýšení zájmu ze strany osob, kteří v  

           důsledku koronakrize ztratili práci)

 

 Rovněž řešení problémů řidiče kamionu je organickou součástí výkonu profese. Stálý závod s časem, logistika, technický stav vozidel, zodpovědnost za náklady, přehršel limitů, omezení a hrozeb z nedodržení včasného dodání zboží či kvalita silničního provozu a stav silnic je každodenní realitou řidičů kamionů.

 

Také u těchto řidičů se projevuje stres , který signalizuje vnitřní přepětí a strach. Souvisí se všemi již zmíněnými aspekty. Samostatnou kapitolu tvoří „život“ na cestě a v kamionech, přespávání, hlídání nákladů, jídlo a osobní hygiena, které mají od standardu kvalitního důstojného života často velmi daleko.

 

Doporučujeme výše uvedená videa a spoty pravidelně zveřejňovat, obdobně jako videa o bezpečnosti na silnicích (Besip), aby se dostala do podvědomí sledovatelů.

 

Vhodné by bylo natočit i spoty pro profesionální řidiče , např. o boji proti stresu (zaměření na psychohygienu řidičů), o finanční nauce řidičů (je zjištěno, že více než polovina řidičů, zejména řidičů kamionů má exkekuci), o zdravotní problematice( zabránění vzniku bolesti zad a pohybového aparátu, péče o zrak, zdravá životospráva atd.

 

 Na výše uvedené návrhy máme  materiál i zkušenosti, které jsme získali z tříletého projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II.“ , který byl ukončen v roce 2019 a který jsme Vám při jednání předali.

 

        Vzhledem k tomu, že existuje v silniční dopravě více jak 85 % malých a středních firem, které nemají dostatek finančních prostředků na platby za odborné lektory, tak se domníváme , že tyto navrhované spoty pro profesionální řidiče  by bylo vhodné zdarma použít u dopravních firem nebo v autoškolách  při  základním ročním školení na základě zákona č.361/2000 Sb. o provozu na pozemních  komunikacích.

 

Děkujeme  Vám za spolupráci a těšíme se na realizaci našich návrhů.

 

 

S pozdravem

 

                                                                                       Bedřich Danda

                                                                                       předseda SAČM

 

 

 

 

—————

Zpět